Regulamin konkursu dla producentów

Regulamin
Międzynarodowego Festiwalu
Producentów Filmowych REGIOFUN

§ 1
OGÓLNE ZAŁOŻENIA

1. Międzynarodowy Festiwal Producentów Filmowych REGIOFUN (zwany dalej: REGIOFUN) jest organizowany przez Instytucję Filmową „Silesia Film” w Katowicach (zwaną dalej: Organizatorem).

2. Celem REGIOFUN jest m. in.: upowszechnianie kultury filmowej, popularyzacja filmów artystycznych, wspieranie i propagowanie działalności regionalnych funduszy filmowych, integracja środowisk twórczych i kulturalnych z całej Europy, edukacja filmowa oraz zachęcenie zagranicznych producentów do realizowania filmów na terenie województwa śląskiego.

3. REGIOFUN ma charakter międzynarodowy i jest konkursowym przeglądem filmów powstałych przy wsparciu regionalnych funduszy filmowych lub innych form finansowania z regionalnych lub miejskich środków publicznych.

4. Za organizację i przebieg REGIOFUN odpowiedzialny jest Dyrektor Festiwalu powoływany i odwoływany przez Dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia Film”.

5. REGIOFUN odbywa się co roku, w terminie ustalonym przez Dyrektora Festiwalu.

6. 7. edycja REGIOFUN odbędzie się w terminie 18-23 października 2016 w Katowicach

7. W ramach REGIOFUN odbywać się będą m.in. następujące wydarzenia:

a) pokazy filmów konkursowych;
b) wydarzenia branżowe;
c) pokazy specjalne i pozakonkursowe;
d) imprezy towarzyszące.

8. Organizator zaprasza do współudziału inne jednostki i podmioty państwowe, społeczne oraz prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie i realizację REGIOFUN.

§ 2
KONKURS

1. W ramach REGIOFUN organizuje się dwa konkursy w kategoriach:

a) Konkurs Filmów Pełnometrażowych
b) Konkurs Filmów Średnio- i Krótkometrażowych

2. Kwalifikacją konkursową REGIOFUN objęte są wyłącznie filmy powstałe przy wsparciu regionalnych funduszy filmowych lub innych form finansowania z regionalnych lub miejskich środków publicznych, zgłoszone w ustalonym w § 5 ust. 3 terminie i na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin.

3. Do konkursów w ramach REGIOFUN mogą być zgłaszane filmy, których produkcja została zakończona po 31 grudnia 2013 roku.

4. Do konkursów w ramach REGIOFUN mogą być zgłaszane filmy, które nie miały swojej dystrybucji kinowej w Polsce przed 18 października 2016 r.

5.. Nośnikiem emisyjnym filmów zakwalifikowanych do konkursów są: kopia DCP, BETA DIGITAL, Blu-ray disc. Filmy na innych nośnikach mogą zostać pokazane wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Festiwalu.

6. Do Konkursu Filmów Pełnometrażowych mogą być zgłaszane filmy, których czas trwania wynosi 60 i więcej minut.

7. Do Konkursu Filmów średnio- i krótkometrażowych mogą być zgłaszane filmy, których czas trwania jest krótszy niż 60 minut.

8. Do zgłoszenia filmu do konkursu i uzyskania nagrody uprawnieni są jego producenci.

§ 3
NAGRODY

1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe:

a) Nagroda w Konkursie Filmów Pełnometrażowych – 10.000 €
b) Nagroda w Konkursie Filmów Średnio- i Krótkometrażowych – 10.000 €
c) Nagroda Publiczności

2. Nagroda w Konkursie Filmów Pełnometrażowych nie może zostać przyznana ex-aequo. W przypadku Konkursu Filmów Średnio- i Krótkometrażowych (ust. 1, pkt b), jury konkursu ma prawo podzielić nagrodę pomiędzy kilku beneficjentów.

3. Jury może przyznać honorowe wyróżnienia.

4. Inne nagrody (pozaregulaminowe) fundowane przez osoby prywatne, instytucje oraz organizacje mogą być przyznane w uzgodnieniu z Dyrektorem Festiwalu.

5. Nagrody otrzymuje producent filmu wskazany w karcie zgłoszenia.

6. Wygrane w konkursach podlegają opodatkowaniu. Nagrody zostaną wypłacone po potrąceniu należnego podatku dochodowego wynikającego z przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Organizator ma prawo żądać przed dokonaniem wypłaty nagrody, dostarczenia certyfikatu rezydencji podatkowej i dokumentów potwierdzających status prawny producenta.

8. Zgłaszający oświadcza, że posiada prawa autorskie lub stosowne licencje, umożliwiające mu m.in. udział w konkursie oraz publiczne pokazywanie filmu. Dodatkowo zgłaszający oświadcza, że posiada prawa autorskie lub/i stosowne licencje do wszystkich materiałów reklamowych przekazanych Organizatorowi (w tym również stosowne zezwolenia na prezentowanie wizerunków). W razie roszczeń osób trzecich wobec Organizatora, z tytułu naruszenia praw autorskich co do filmów lub materiałów reklamowych, a także w zakresie naruszenia prawa do wizerunku oraz ochrony dóbr osobistych Zgłaszający zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności (w tym również odpowiedzialności z tytułu naruszenia dobrego imienia Organizatora). Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oznacza zobowiązanie prawne do zwolnienia z odpowiedzialności Organizatora z tytułu roszczeń osób trzecich opisanych w niniejszym ustępie oraz zobowiązanie do wstąpienia przez zgłaszającego do postępowań wytoczonych przez osoby i podmioty trzecie przeciwko Organizatorowi.

§ 4
JURY I NAGRODA PUBLICZNOŚCI

1. Filmy w kategoriach Konkursu Filmów Pełnometrażowych i Konkursu Filmów Średnio- i Krótkometrażowych (§ 2 ust. 1 pkt a, b) ocenia międzynarodowe jury, w którego skład wchodzą uznani reprezentanci środowisk filmowych.

2. Jurorzy w kategoriach Konkursu Filmów Pełnometrażowych i Konkursu Filmów Średnio- i Krótkometrażowych (§ 2 ust. 1 lit. a, b) nie mogą być w żaden sposób powiązani z produkcją filmów w kategorii, w której oceniają filmy jako jurorzy.

3. Jurorów w liczbie trzech w Konkursie Filmów Pełnometrażowych i liczbie trzech w Konkursie Filmów Średnio- i Krótkometrażowych powołuje Organizator.

4. Listę jurorów dla Konkursu Filmów Pełnometrażowych i Konkursu Filmów Średnio- i Krótkometrażowych (§ 2 ust. 1 lit. a, b) zatwierdza Dyrektor Festiwalu.

5. Ustala się następujące zasady przyznawania nagrody publiczności:

a) ocenie publiczności podlegają tylko filmy konkursowe, prezentowane w ramach 7. edycji REGIOFUN;
b) głosować można tylko na specjalnych kuponach, dostarczonych przez Organizatora, rozdawanych przed seansami filmów konkursowych i zbieranych po projekcji filmów konkursowych;
c) aby zagłosować na film, należy przedrzeć kupon w miejscu z oceną filmu wyrażoną w punktach od 1 do 5;
d) w przypadku głosowania na film średni- lub krótkometrażowy należy zagłosować na każdy tytuł odrębnie, a tym samym przedrzeć kupon w miejscach ocen każdego filmu odrębnie;
e) ocena filmu będzie stanowiła średnią ocen przyznanych filmowi, wynikającą z podzielenia sumy uzyskanych punktów przez liczbę oddanych głosów;
f) ocenie będą podlegały filmy, na które zagłosuje minimum 20 osób;
g) nagroda publiczności zostanie ogłoszona podczas uroczystości zamknięcia REGIOFUN w dn. 22 października 2016 r.

§ 5
ZGŁOSZENIA FILMÓW

1. Zgłoszenia filmów do konkursu przyjmowane są online na stronie www.regiofun.pl na formularzu zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Niekompletne wypełnienie zgłoszenia skutkuje odmową przyjęcia filmu do Konkursu REGIOFUN.

2. Komplet wymaganych przy zgłoszeniu materiałów stanowią:
a) screener filmu zgłoszonego do konkursu nagrany w systemie DVD lub Blu-ray;
b) streszczenie filmu w języku angielskim od 800 do 1200 znaków bez spacji; w przypadku filmów polskich, należy załączyć streszczenie filmu w języku polskim;
c) minimum 2 fotosy do filmu w wersji elektronicznej w rozdzielczości minimum 300 DPI w rozmiarze nie mniejszym niż 15x10 cm;
d) krótkie noty biograficzne dotyczące reżysera i producenta filmu w języku angielskim; w przypadku filmów polskich, należy załączyć noty w języku polskim.

3. Zgłoszenia filmu do Konkursu należy dokonać do 8 lipca 2016 roku. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Festiwalu może przedłużyć termin nadesłania zgłoszeń.

4. Materiały wymienione w § 5 ust. 2, pkt. b-d należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@regiofun.pl

5. Screener filmu zgłaszanego do konkursu nagrany w systemie DVD na płycie, bez zabezpieczenia przed kopiowaniem, umożliwiającej wykonanie kopii do tłumaczeń należy wysłać na adres:

REGIOFUN
Kino Kosmos - Centrum Sztuki Filmowej
ul. Sokolska 66
40-087 Katowice, Polska

§ 6
ZAKWALIFIKOWANIE FILMÓW DO KONKURSU REGIOFUN

1. O zakwalifikowaniu filmu do danego konkursu w ramach REGIOFUN decyduje Komisja Selekcyjna powołana przez Dyrektora Festiwalu.

2. Lista filmów zakwalifikowanych do Konkursu zostanie ogłoszona na stronie: www.regiofun.pl.

3. Po otrzymaniu od Organizatora zawiadomienia o zakwalifikowaniu filmu do Konkursu REGIOFUN, wysyłanego na adres elektroniczny wskazany w formularzu zgłoszeniowym filmu, Producent zobowiązany jest nadesłać:

a) listę dialogową filmu w języku angielskim lub angielskim i polskim. Listę należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: a.tuziak@regiofun.pl do dnia 31.08.2016 r.
b) kopię zakwalifikowanego do Konkursu REGIOFUN filmu na nośniku określonym w § 2 ust. 4, którą należy przesłać na własny koszt. Do kopii należy dołączyć adres producenta lub dystrybutora, pod który kopia zostanie zwrócona po zakończeniu Festiwalu;
c) materiały reklamowe zgłoszonego filmu.

4. Kopię pokazową filmu oraz materiały reklamowe należy wysłać na adres:
REGIOFUN
Kino Kosmos - Centrum Sztuki Filmowej
ul. Sokolska 66
40 -087 Katowice, Polska

5. Film, którego udział w REGIOFUN został potwierdzony, nie może być wycofany z programu po 31.08.2016 roku. W wyjątkowych sytuacjach wycofać film z programu REGIOFUN może jedynie Dyrektor Festiwalu, na pisemny i umotywowany wniosek Producenta filmu przesłany w wersji elektronicznej na adres: info@silesiafilm.com

6. Zgłaszający wyraża zgodę na:

a) maksymalnie czterokrotną projekcję filmu; w przypadku nagrodzenia filmu Producent wyraża zgodę na dodatkowe pokazy nagrodzonego tytułu w dn. 23 października 2016 roku.
b) wykorzystanie dostarczonych materiałów oraz fragmentów filmu (nie dłuższych niż 3 minuty) do celów promocyjnych Festiwalu;

6. Organizator zobowiązuje się zwrócić na własny koszt kopię pokazową filmu na adres producenta lub dystrybutora.

7. Wszystkie filmy prezentowane na festiwalu zostaną odesłane najpóźniej do dnia 30 listopada 2016 roku.

8. Wszystkie kopie filmów prezentowanych na festiwalu są ubezpieczone przez Organizatora od momentu dostarczenia ich na adres wskazany w § 6 ust. 4 do momentu przekazania ich kurierowi w celu odesłania.

9. Brak spełnienia wszystkich wymogów formalnych, w tym brak nadesłania w wyznaczonych w niniejszym Regulaminie materiałów filmowych i promocyjnych, może skutkować decyzją Dyrektora Festiwalu o niedopuszczeniu filmu do udziału w REGIOFUN. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie należy do Dyrektora Festiwalu. W celu uzupełnienia braków zgłoszenia Dyrektor Festiwalu lub administracja REGIOFUN może wzywać zgłaszającego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie pod rygorem niedopuszczenia filmu do danego konkursu i udziału w REGIOFUN.

10. Organizator nie zwraca materiałów (w tym DVD, Blu-ray) otrzymanych do selekcji. Wszystkie zgłoszone filmy stają się częścią zbiorów prowadzonej przez Organizatora Filmoteki Śląskiej.

11. Na projekcje festiwalowe należy dostarczać kopie z angielskimi napisami (kopia DCP, Blu-ray disc). Zgłaszający zobowiązani są udostępnić Organizatorowi listę dialogową w języku angielskim oraz screener DVD z angielskimi napisami.

§ 7
OBOWIĄZKI STRON

1. Organizator Festiwalu zaprasza i pokrywa koszty podróży jednej osoby oraz zakwaterowania do 4 nocy w hotelu w Katowicach jednej osoby z ekipy realizatorów filmów przyjętych do konkursu REGIOFUN. W grupie zaproszonych osób mogą znaleźć się: producent, reżyser filmu, autor zdjęć oraz odtwórcy głównych ról.

2. Realizatorzy filmów konkursowych biorący udział w festiwalu na zasadach określonych w ust. 1 zobowiązują się do uczestnictwa w spotkaniach z publicznością oraz w konferencjach prasowych i czatach internetowych. Jednocześnie realizatorzy filmów, o jakich mowa powyżej, zgadzają się na udostępnianie swoich wizerunków w celu promocji festiwalu REGIOFUN w sposób przyjęty przez Organizatora, w tym na plakatach reklamowych, bannerach i billboardach, w Internecie oraz w radio i telewizji.

3. Producentowi, którego film otrzyma nagrodę lub wyróżnienie, o których mowa w §3 ust. 1,2 lub 3, Organizator udostępni w wersji wektorowej pliki graficzne informujące o tym fakcie z możliwością ich wykorzystania w materiałach promocyjnych filmu.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Dyrektor Festiwalu. Dyrektor Festiwalu decyduje również w sprawach wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zapisów Regulaminu.

2. Zgłoszenie filmu do udziału w REGIOFUN jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu oraz akceptacją zobowiązań wynikających z udziału w REGIOFUN, w tym zobowiązań o charakterze prawno autorskim związanych z projekcjami filmów w ramach REGIOFUN.

3. Więcej informacji na temat REGIOFUN znajduje się na stronie internetowej www.regiofun.pl.

4. Regulamin obowiązuje od daty jego publikacji na stronie www.regiofun.pl.

Newsletter

O festiwalu

Międzynarodowy Festiwal Producentów Filmowych REGIOFUN to jedyna w Europie impreza poświęcona filmom, które powstały dzięki wsparciu regionalnych funduszy filmowych oraz pomocy miast, nagradzająca producentów. Przez sześć październikowych dni pokazujemy w Katowicach najciekawsze fabuły, dokumenty i animacje z całego świata, jakie nie mogłyby zostać zrealizowane, gdyby nie nowoczesny sposób ich finansowania. Spośród tysięcy tytułów starannie wybieramy te obrazy, które mogą widzów wzruszyć, zachwycić, poruszyć lub rozbawić. Nasz festiwal to miejsce spotkań i dyskusji, w których biorą udział producenci, reżyserzy, eksperci i przedstawiciele regionalnych funduszy z całego świata.
więcej

realizacja: deploy s.c.