Regulamin konkursu 'Kartka do producenta'

§1

Organizatorem konkursu jest Instytucja Filmowa „Silesia-Film” z siedzibą w Katowicach (40-008) przy ul. Górniczej 5, zwana dalej „Organizatorem”.

§2

Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Konkurs rozpoczyna się dnia 01.05.2016 r. a kończy w dniu 18.09.2016 r. o godzinie 23:59.

§4 Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie, na warunkach określonych w Regulaminie, mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości; uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§5 Zasady konkursu

 1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie zdjęcia (zwanego dalej Kartką) miejsca na terenie województwa śląskiego, w którym jego zdaniem mógłby być realizowany film, a następnie przesłanie tego zdjęcia:
  1. za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej www.regiofun.pl;
  2. lub na adres kartkadoproducenta@regiofun.pl;
  3. lub pocztą na adres: Instytucja Filmowa „Silesia-Film”, ul. Górnicza 5, 40-008 Katowice z dopiskiem „Kartka do Producenta”.
 2. Nadesłane fotografie nie mogą być starsze niż rok w dniu zgłoszenia do konkursu i muszą przedstawiać miejsce bądź obiekt w aktualnym stanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć przedstawiających miejsca bądź obiekty, które przestały istnieć.
 4. Przesłany plik musi posiadać następujące parametry techniczne: format JPG, PNG, GIF rozdzielczość min. 300 dpi, wymiary min. 2048 px dłuższego boku, poziomy kadr.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia fotografii wykonanych w pionowym kadrze.
 6. Uczestnik musi określić lokalizację miejsca przedstawionego na zdjęciu poprzez podanie nazwy miejscowości, w której zostało wykonane, a jeśli to możliwe, wskazanie dokładnego adresu.
 7. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody (licencji) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanej Kartki na następujących polach eksploatacji: Utrwalenie i zwielokrotnanie dowolną techniką, w tym utrwalanie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, i w sieci multimedialnej (w tym Internet), wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie przesłanej Kartki, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Organizatora – za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, obrót przesłaną Kartką oraz jej opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie jej do użytku na podstawie innego stosunku prawnego, wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono lub zwielokrotniono przesłaną Kartkę, retransmisja przesłanej Kartki – w nieograniczonej ilości nagrań, wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych Organizatora oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, publiczne i niepubliczne udostępnianie przesłanej Kartki w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max.
 8. Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanej Kartki. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku świadczenia z tego tytułu.
 9. Laureat pierwszego miejsca oraz osoby wyróżnione (§8, pkt. 2 i 3) wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich pomysłu do skorzystania z miejsca utrwalonego na Kartce oraz okolic do produkcji filmowej przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące.

§6 Dane osobowe

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.
 3. Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem zdjęcia jest zobowiązany do podania następujących danych:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania,
  3. adres e-mailowy,
  4. telefon kontaktowy.
  Zdjęcia nadesłane bez powyższych danych nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§7 Nagroda i wyróżnienia

 1. Organizator ustanawia jedną nagrodę główną w konkursie oraz trzy wyróżnienia.
 2. Nagrodami dla laureata pierwszego miejsca w konkursie są:
  - Publikacja zwycięskiej fotografii w formie widokówki z zaproszeniem na kolejną edycję festiwalu
  - Kurs fotograficzny w szkole Fotoedukacja
  - Książki o tematyce fotograficznej
  - Akredytacja na 7. edycję Międzynarodowego Festiwalu Producentów Filmowych REGIOFUN
 3. Nagrodami dla wyróżnionych uczestników są:
  - Kurs fotograficzny w szkole Fotoedukacja
  - Książki o tematyce fotograficznej
  - Akredytacja na 7. edycję Międzynarodowego Festiwalu Producentów Filmowych REGIOFUN

§8 Jury w Konkursie

 1. Oceny nadesłanych Kartek dokona Jury powołane przez Organizatora.
 2. Ocena Kartek przez Jury nastąpi w terminie do dnia 30.09.2016 r. Jury wyłoni laureatów spośród osób, które w terminie nadeślą Kartki.
 3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

§9 Przekazanie nagród

 1. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wygranej i sposobie odebrania nagrody mailowo lub telefonicznie, na adres wskazany przez uczestnika przy zgłoszeniu Kartki do Konkursu, w ciągu 3 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. Nagroda podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2002, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Wartość nagrody stanowiąca podstawę opodatkowania zostanie podana laureatowi po rozstrzygnięciu Konkursu. Nagroda zostanie wydana laureatowi dopiero po przesłaniu dowodu wpłaty podatku, o którym mowa wyżej.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie osób nagrodzonych. W takim przypadku osoby te tracą prawo do nagrody. Nagroda nieodebrana pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce, zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureat spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związane z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od laureata złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów.
 6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się przepisom niniejszego Regulaminu. Nagroda może zostać przyznana tylko w przypadku, jeśli laureat spełniać będzie wszystkie kryteria i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.
 7. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.

§10

Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania konkursu i zmian w regulaminie.

§11

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora przy ul. Górniczej 5 w Katowicach oraz na stronie internetowej www.regiofun.pl.

§12

W sprawach nienormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

§13

Organizator ustanawia konto korespondencyjne dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem pod adresem e-mail kartkadoproducenta@regiofun.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Instytucja Filmowa „Silesia-Film”, ul. Górnicza 5, 40-008 Katowice z dopiskiem „Kartka do producenta”.

Newsletter

O festiwalu

Międzynarodowy Festiwal Producentów Filmowych REGIOFUN to jedyna w Europie impreza poświęcona filmom, które powstały dzięki wsparciu regionalnych funduszy filmowych oraz pomocy miast, nagradzająca producentów. Przez sześć październikowych dni pokazujemy w Katowicach najciekawsze fabuły, dokumenty i animacje z całego świata, jakie nie mogłyby zostać zrealizowane, gdyby nie nowoczesny sposób ich finansowania. Spośród tysięcy tytułów starannie wybieramy te obrazy, które mogą widzów wzruszyć, zachwycić, poruszyć lub rozbawić. Nasz festiwal to miejsce spotkań i dyskusji, w których biorą udział producenci, reżyserzy, eksperci i przedstawiciele regionalnych funduszy z całego świata.
więcej

realizacja: deploy s.c.